Algemene Voorwaarden

arrow-down

Algemene – en Betalingsvoorwaarden

ENCORE Training Studio Personal Training & LifeStyle; ingeschreven bij K.v.K. te Utrecht onder nummer:78535743

 

Artikel 1 Uitleg:

 

1.1. ENCORE Training Studio werkt met de Personal trainer app. Dit betekent dat wij online werken met
abonnementen en de inschrijvingen van de groepslessen.
1.2. De abonnementen voor groepslessen zijn af te sluiten voor een periode van 3 maanden of 1 jaar en voor 1, 2
per week of onbeperkte deelname.
1.3. Een abonnement voor personal training is af te sluiten voor minimaal 15 uur,
of zoveel meer uren als tijdens de intake met de personal trainer is overeengekomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u zich heeft ingeschreven bij ENCORE Training Studio voor
het deelnemen aan één of meerdere activiteit(en).
2.3. Ieder gebruik van de diensten van ENCORE Training Studio geschiedt geheel voor eigen risico. U dient zelf
voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen
of gebruik of deelname voor u medisch verantwoord is. Daarnaast dient u verzekerd te zijn tegen ongevallen.

 

Artikel 3. Betaling

 

3.1. Bij het afsluiten van een abonnement voor groepslessen en/of personal training zal de inning van het
abonnement plaatsvinden via maandelijkse automatische incasso, nadat de eerste maand via iDEAL is betaald.
3.2. Door gebruik te maken van automatische incasso stemt u ermee in dat wij maandelijks het abonnementsgeld
van uw bankrekening afschrijven, ingaande vanaf 1 maand nadat de iDEAL betaling heeft plaatsgevonden,
genoemd in artikel 3.1.
3.3. Indien de automatische incasso niet kan plaatsvinden, is ENCORE Training Studio gerechtigd u de toegang
tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de
duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd.
3.4. Indien ENCORE Training Studio over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle
buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde
sessies lopen uiteraard door.
3.5. Op de diensten van ENCORE Training Studio zijn het 9% btw tarief en het 21% btw tarief van toepassing.
De genoemde bedragen zijn inclusief btw.
3.6. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is ENCORE Training Studio gerechtigd de
prijzen te verhogen. U heeft in dat geval het recht de overeenkomst binnen 4 weken na bekendmaking te
ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
3.7. De mogelijkheid tot ontbinding genoemd in artikel 3.6. is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis
van het CBS- prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de
wet, zoals die ter zake van btw.

 

Artikel 4. Reservering groepslessen

 

4.1. U kunt aan een les deelnemen door de app van ENCORE training studio te installeren op een smartphone of
tablet en daar alle gegevens volledig in te vullen en de eerste maand te betalen via iDEAL. Via de agendafunctie
op de ENCORE training studio app zijn de groepslessen na de eerste betaling te reserveren.
4.2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt u op de reservelijst geplaatst. U krijgt bericht van
ENCORE Training Studio zodra u van de reservelijst op de deelnemerslijst wordt geplaatst.
4.3. Lesreserveringen kunnen maximaal 3 uur van tevoren zonder consequenties worden geannuleerd. Annuleert
u binnen 3 uur voor aanvang van een groepsles uw deelname, zijn de consequenties bij verschillende
abonnementsvormen als volgt:
– Bij een 1x per week (3 of 12 maanden) abonnement zal 1 les in rekening worden gebracht.
– Bij een 2x per week (3 of 12 maanden) abonnement zal 1 les in rekening worden gebracht.
– Bij een onbeperkt abonnement (3 of 12 maanden) kan u bij veelvuldig misbruik de mogelijkheid tot reserveren
worden ontnomen.
4.4. De overgang van wachtlijst naar deelnamelijst wordt gezien als lesreservering. De consequenties genoemd
onder artikel 4.3. zijn ook hierop van toepassing.

 

Artikel 5. Duur van de overeenkomst

 

5.1. De overeenkomst met ENCORE Training Studio wordt:
– Voor groepslessen aangegaan voor minimaal 3 maanden of 1 jaar, afhankelijk van welk abonnement gekozen
wordt.
– Voor personal training voor minimaal 15 uren of zoveel meer uren als tijdens de intake met de personal trainer is
overeengekomen en vastgelegd op het intake inschrijfformulier.
5.2. Opzeggen van het abonnement dient 1 maand van tevoren plaats te vinden. Indien u het abonnement wilt
beëindigen, kunt u een e-mailbericht sturen aan info@encoretrainingstudio.nl, onder vermelding van
beëindigingsdatum abonnement.
5.3. Start en beëindiging van het abonnement is op de betalingsdatum.

 

Artikel 6. Ontbinding

 

6.1. ENCORE Training Studio is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden
zonder verplichting tot schadevergoeding als u niet, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen uit de
overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door u is alleen mogelijk op medische
gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij verhuizing buiten een straal van 20
kilometer van Nieuwegein. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het
stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.
6.2. Bij een opzegging is ENCORE Training Studio gerechtigd om de bijdrage over de verstreken
abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij
behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage.
6.3. Naast de opzegmogelijkheid genoemd in artikel 6.1. bestaat er voor u een bevriezingsmogelijkheid. Als u
gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de groepslessen als gevolg van
een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder
dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 

7.1. Voor elke door ENCORE Training Studio aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een
inspanningsverplichting. ENCORE Training Studio kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde
resultaten.
7.2. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. ENCORE Training Studio is niet
aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge
van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
7.3. Ook is ENCORE Training Studio niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke
eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door ENCORE Training Studio
georganiseerde activiteiten.
7.4. ENCORE Training Studio is niet aansprakelijk als u op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te
wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel
aan uw lichamelijke of geestelijke gesteldheid. U verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht
uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door u
worden gedragen. U verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van
een schadeactie tegen ENCORE Training Studio wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als
gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die ENCORE Training Studio
aanbiedt.
7.5. Het voedingsadvies van ENCORE Training Studio is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te
garanderen. ENCORE Training Studio begeleidt u naar beste weten en kunnen om te komen tot uw
gewichtsafname dan wel -toename. ENCORE Training Studio baseert zich bij de begeleiding en advisering
mede op informatie die u zelf verstrekt over uw gezondheid en is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel
of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door u van door ENCORE Training Studio
verstrekte adviezen, ten gevolge van onjuiste of verzwegen medische informatie van de opdrachtgever.
7.6. U bent jegens ENCORE Training Studio aansprakelijk wanneer ENCORE Training Studio op enige wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal
Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. U dient ENCORE Training Studio te vrijwaren voor schade
die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

Artikel 8. Vertrouwelijkheid en privacy

 

8.1 ENCORE Training Studio dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wij beloven zorgvuldig met uw
persoonlijke gegevens om te gaan. ENCORE Training Studio is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te
nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten. De persoonlijke gegevens van de deelnemers
zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van ENCORE Training
Studio gebruikt. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) stelt. ENCORE Training Studio omschrijft in haar privacyverklaring de wijze
waarmee zij omgaat met jouw persoonlijke gegevens. De meest recente versie van deze privacyverklaring is in
te zien op onze website www.encoretrainingstudio.nl. Door accordering van deze algemene voorwaarden gaat u
tevens akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens conform onze privacyverklaring
8.2. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent ENCORE Training Studio te verzenden. Deze
klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in
contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

 

Artikel 9. Producten

 

Via de app van ENCORE training studio kunt u producten bestellen. Na bestelling en betaling zal ENCORE
Training Studio ervoor zorgen dat het bestelde product voor u gereed staat bij ENCORE Training Studio.
Indien het door u bestelde product niet voorradig is, zal ENCORE Training Studio deze zo spoedig mogelijk voor
u bestellen. U wordt op de hoogte gesteld wanneer het product bij ENCORE Training Studio gereed staat.

 

Artikel 10. Disclaimer

 

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze voorwaarden. Alle informatie is beschikbaar
gemaakt door ENCORE Training Studio. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling
besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze
informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ENCORE Training Studio kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de app en de daarop ter
beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van de app, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

 

ENCORE Training Studio – Archimedesbaan 12-12, 3439ME Nieuwegein – info@encoretrainingstudio.nl
BTW nr. NL003346816B42 – Kamer van Koophandel Midden-Nederland 78535743
Bankrekening NL39 RABO 0356 5090 79